MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 31 tháng 12 năm 2017
Chủ nhật ngày 31 tháng 12 năm 2017

Tag "OLED"

OLED sẽ sớm thành nguồn chiếu sáng của tương lai

    (STS:06.12.2014) Đèn LED (light-emitting diode, điôt phát sáng) hiện nay được coi là công nghệ chiếu sáng có hiệu quả kinh tế cao nhất. Mặc dù phải đầu

Mời đọc