MediaOnline Magazine

Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017
Thứ Sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017

Tag "thời gian"

Chỉ còn 4 tháng nữa thôi nghen mình…

    Chỉ còn 4 tháng nữa thôi nghen mình…

    Nè, ta nói cho mình nghe nghen. Bữa nay 1-9-2017 rồi đó. Nghĩa là ta và mình đã đi được 2 phần 3 chặng đường năm 2017. Nó

Mời đọc