Phát hành ngày 25-6-2010

" />
Chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2024

Tech MediaOnline

PC Easy 63

June 25
00:00 2010

 I. Lưu dữ liệu trực tuyến ở Box.

1. Đăng ký tài khỏan mới.

2. Upload dữ liệu lên Box.

3. Chia sẻ một thư mục.

4. Copy hoặc di chuyển vị trí của thư mục.

5. Thay đổi thuộc tính và tên của thư mục.

6. Xem nội dung tập tin.

7. Chia sẻ một tập tin.

8. Cập nhật phiên bản mới của tập tin.

9. Gửi tập tin bất kỳ qua E-mail.

10. Chỉnh sửa tập tin.

11. Lấy mã nhúng tập tin vào Website.

12. Dừng chia sẻ thư mục, tập tin.

II. Sao lưu dữ liệu bằng Dropbox

1. Cài đặt ứng dụng hỗ trợ và đăng ký tài khỏan.

2. Sao lưu dữ liệu lên Dropbox.

3. Chia sẻ dữ liệu lưu ở Dropbox.

4. Quay lại phiên bản cũ của tập ttin.

5. Phục hồi tập tin đã xóa.

6. Tải dữ liệu về máy tính.

7. Đồng bộ hóa dữ liệu giữa hai máy tính.

III. Sao lưu và đồng bộ hóa dữ liệu với Goodsync

1. Đồng bộ hóa dữ liệu.

2. Đặt thời gian tự động đồng bộ.

3. Tạo bộ lọc để giảm nhẹ công việc.

4. Sao lưu dữ liệu.

5. Sao lưu và phục hồi danh sách tác vụ.

IV. Lưu dữ liệu từ Microsoft Office lên Google Docs bằng Offisync.

V. Sao lưu và phục hồi địa chỉ Web đã lưu trên trình duyệt.

1. Đối với trình duyệt Internet Explorer 8.

2. Đối với trình duyệt Mozilla Firefox.

Lê Hòan gỡ rối.

Phục hồi chức năng Wireless Zero Configuration của Windows.

Thế giới phần mềm.

Tạo Website chuyên nghiệp chỉ với 3 bước.

1. Khởi tạo Website qua 3 bước.

2. Quản lý Website.

Download nội dung Wikipedia về xem Offline.

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới