Thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2024

Tech MediaOnline

Về bản quyền nội dung trên MediaOnline

Về bản quyền nội dung trên MediaOnline
January 02
17:32 2023

Để phục vụ bạn đọc rộng rãi của mình là những người Việt yêu công nghệ, MediaOnline có sử dụng một số nội dung (bài và hình ảnh) được lấy từ Internet public, từ các nguồn thông tin được công bố rộng rãi. Mục đích sử dụng các nội dung hữu ích này chỉ là lan tỏa và cung cấp thông tin cho cộng đồng mà thôi, không phục vụ cho kinh doanh.

Do MediaOnline là một dự án truyền thông công nghệ phi lợi nhuận và do không có thông tin để xin phép các tác giả và những người có bản quyền, nên nếu các tác giả và những người có bản quyền nào không đồng ý cho MediaOnline sử dụng nội dung của mình, xin làm ơn email cho MediaOnline để chúng tôi gỡ bỏ các nội dung có liên quan. Cái chính là chúng tôi không hề nghĩ nội dung nào phải trả tiền tác quyền khi nó được phổ cập rộng rãi trên Internet. Chúng tôi nghĩ các tác giả nội dung hữu ích sẽ sẵn lòng cho phép chúng tôi được chung tay lan truyền nội dung của họ đến với nhiều người hơn (và khi có contact của tác giả, chúng tôi sẽ xin phép với sự trân trọng biết ơn). Chúng tôi phục vụ cộng đồng vô vụ lợi. Chúng tôi tin rằng, vì lợi ích chung của cộng đồng, các tác giả và người có bản quyền sẽ rộng lượng thể tất cho chúng tôi khi vì không biết rõ và không có điều kiện mà chúng tôi không cố ý đã làm phiền họ. Vì nếu đó là nội dung phải trả tiền, chúng tôi – dự án phi lợi nhuận – sẽ không sử dụng vì không thể có tài chính để mua. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì điều này đã gây khó chịu cho quý vị. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng để hạn chế tới mức tối thiểu những trường hợp này.

Vì lợi ích của công đồng yêu công nghệ, MediaOnline luôn biết ơn và chân thành cảm ơn các tác giả và người có bản quyền rộng lòng cho MediaOnline được chung tay phổ biến các nội dung của mình đến với cộng đồng.

Chúng tôi xin phép nhắc lại: MediaOnline chỉ vô tình sử dụng nội dung của người khác khi chúng được public trên Internet và chúng tôi nghĩ rằng chúng được cho dùng miễn phí. Nguyên tắc của MediaOnline là sử dụng các nội dung publiec trên Internet một cách có trách nhiệm, không cố ý vi phạm bản quyền tác giả, không gây nhầm lẫn nội dung của người khác là nội dung của MediaOnline; không sử dụng các nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, nội dung độc hại, có khả năng gây hại cho văn hóa chung và cho cộng đồng. Xin hãy cho chúng tôi biết nếu bạn không đồng ý cho chúng tôi được sử dụng nội dung của bạn trên MediaOnline để chúng tôi có thể kịp thời gỡ bỏ chúng. Chân thành cảm ơn bạn.

Trân trọng

About content copyright on MediaOnline

To serve our wide readers who are Vietnamese technology lovers, MediaOnline uses some content (articles and images) taken from the public Internet, from publicly available information sources. The purpose of using these useful content is just to spread and provide information for the community only, not for business.

Since MediaOnline is a non-profit voluntary personal technology media project that is still in beta testing and because there is no information to obtain permission from the authors and rights holders, if the authors and copyright holders do not agree to allow MediaOnline to use your contents, please email MediaOnline so we can remove the relevant contents. The main thing is that we don’t know what content should be paid royalties when it is widely available on the Internet. We think helpful content authors will be happy to allow us to help spread their content to more people (and when we get the author’s contact, we will respectfully ask for permission grateful). We serve the non-profit community. We believe that, in the general interest of the community, authors and copyright holders will be generous to us when, without knowing and without conditions, we have not intentionally bothered them. Because if it’s paid content, we – the non-profit private project – won’t use it because we can’t afford to buy it. We sincerely apologize that this has caused you discomfort. We will always try to minimize these cases.

There is a common reality on the Internet environment. That is, when we share content from a certain Web site, we can only know that the content belongs to that Web site and cannot know that the Web site has unauthorized use of anyone else’s content. And if we negligently use some copyrighted content without the permission of the owner to widely disseminate it to the community, as soon as we are notified, we will immediately remove the problematic content. We have a rule: never use content that is known to be unwarranted. When sharing any content from the Internet, MediaOnline always clearly captions “Source from the Internet. Thanks.”, completely not to mislead readers as the content of MediaOnline.

For the benefit of the technology-loving community, MediaOnline is always grateful and sincerely thanks to the authors and copyright holders who generously allow MediaOnline to join hands in disseminating their content to the community.

We would like to reiterate: MediaOnline only inadvertently uses other people’s content when it is publicly available on the Internet and we think it is free to use. MediaOnline’s principle is to use public content on the Internet responsibly, not intentionally infringing on copyright, not confusing other people’s content as MediaOnline’s content; do not use content that violates the law, violates fine customs and traditions, harmful content, is likely to cause harm to the general culture and to the community. Please let us know if you do not consent to we use your content on MediaOnline so we can promptly remove them. Thank you very much.

Best regards

MEDIAONLINE

TOPS IN THE WORLD

THAM KHẢO REVIEW

Cập nhật Đại Dịch COVID-19 Thế giới