MediaOnline Magazine

Thứ Năm ngày 01 tháng 10 năm 2020
Thứ Năm ngày 01 tháng 10 năm 2020

Siêu thị số E-Magazine

12-12 Crazy Sale

12-12 Crazy Sale
December 12
08:03 2019

 

12-12 là ngày “Giựt cô hồn online”. Chúc các bạn bảo toàn được sinh mạng của cái hầu bao, 500 thẻ loại thẻ ngân hàng, 1001 loại ví bóp.

Đây cũng là dịp lớn cuối cùng trong năm dể bạn thể hiện, thi thố và thử nghiệm khả năng “bất chấp” của mình. Bất chấp bão crazy sale để giữ vững chủ quyền bóp ví. Bất chấp hạn mức thẻ ngân hàng để thỏa chí sôi máu shopping.

TOP TIP: Đây là cơ hội có 102 để hoàn tất plan quà cáp cho lễ hội Noel 2019 và New Year 2020. Chiến thôi!