MediaOnline Magazine

Thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2019
Thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2019

Lang thang ké COMPUTEX Taipei 2018 cùng bạn Lê Vĩ Đông