MediaOnline Magazine

Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020
Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2020

Tag "tái cấu trúc"

Cấu trúc lại hoạt động, Intel Việt Nam giảm 2/3 nhân sự

    Cấu trúc lại hoạt động, Intel Việt Nam giảm 2/3 nhân sự

  Công ty Intel Việt Nam vẫn tiếp tục hoạt động ở Việt Nam, nơi Tập đoàn Intel chính thức đặt văn phòng đại diện đầu tiên vào năm 1997.

Mời đọc